Cier­pienia sta­nowią łańcuch, a za­razem wątek nasze­go żywota.


cier­pienia-sta­nowią-łańcuch-a za­razem-wątek-nasze­go-żywota
herbert george wellscier­pieniasta­nowiąłańcucha za­razemwąteknasze­gożywotacier­pienia sta­nowiąsta­nowią łańcucha za­razem wątekwątek nasze­gonasze­go żywotacier­pienia sta­nowią łańcucha za­razem wątek nasze­gowątek nasze­go żywotaa za­razem wątek nasze­go żywota

Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota.Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością.Dob­ry człowiek wo­li sam cier­pieć niż na cier­pienia dru­gich patrzeć.Tam gdzie jest miłość, nie ma cier­pienia, a jeśli na­wet jest, to sa­mo sta­je się przed­miotem miłości.są ta­cy ludzie że aż są na­wet los w ich sprawie ma niewiele do gadania z pre­medy­tacją pytają o od­cień fiole­tu krokusa fa­natycznie słuchają Chopina po uszy toną w prawdzie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech poz­ba­wieni po­kory wo­bec chłodu świątyń wyz­by­ci z żalu pry­wat­nie odbywają ses­je bólu bezczelnie i wbrew wo­li kapłanów i z życia czy­nią nierówność a po­tem powtórnie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech nie miewają pecha plotą wian­ki z cierni i spi­jają łzy Świeże cier­pienia zagłuszają dawne.