Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy...


cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
-ewelcia92-cier­pieniespra­wiaże każdyczłowieksta­je sięlepszycier­pienie spra­wiaspra­wia że każdyże każdy człowiekczłowiek sta­je sięsta­je się lepszycier­pienie spra­wia że każdyspra­wia że każdy człowiekże każdy człowiek sta­je sięczłowiek sta­je się lepszycier­pienie spra­wia że każdy człowiekspra­wia że każdy człowiek sta­je sięże każdy człowiek sta­je się lepszycier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je sięspra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy

Cier­pisz, po­nieważ kochasz, wy­baczasz, wie­rzysz, masz nadzieję, która cię za­wodzi. To wszys­tko spra­wia, że cię ra­ni i sta­jesz się osobą uczu­ciową i wrażliwą. Jeśli nie chciałbyś cier­pieć, cze­mu byś to da­lej robił? chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy.Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie...Chodzą ze zwie­szo­nymi głowa­mi myśląc tyl­ko o swoich prob­le­mach i zaz­droszcząc gwiaz­dom blas­ku. Każdy cier­pi, bo każdy ma prob­le­my. Niektóre wyol­brzy­mione, a niektóre głębo­ko scho­wane. Życzli­wy uśmiech, miłe słowo cza­sem spra­wia, że na chwi­le za­pomi­na się o troskach.Sa­mo w so­bie be­zużyteczne i wstrętne, cier­pienie bez wiary sta­je się przekleństwem.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich