Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem.


cierpienia-moralne-przerastają-cierpienia-fizyczne-o-całą-przepaść-jaka-istnieje-między-duszą-i-ciałem
honore de balzaccierpieniamoralneprzerastającierpieniafizycznecałąprzepaśćjakaistniejemiędzydusząciałemcierpienia moralnemoralne przerastająprzerastają cierpieniacierpienia fizycznefizyczne oo całącałą przepaśćjaka istniejeistnieje międzymiędzy dusząduszą ii ciałemcierpienia moralne przerastająmoralne przerastają cierpieniaprzerastają cierpienia fizycznecierpienia fizyczne ofizyczne o całąo całą przepaśćjaka istnieje międzyistnieje między dusząmiędzy duszą iduszą i ciałemcierpienia moralne przerastają cierpieniamoralne przerastają cierpienia fizyczneprzerastają cierpienia fizyczne ocierpienia fizyczne o całąfizyczne o całą przepaśćjaka istnieje między dusząistnieje między duszą imiędzy duszą i ciałemcierpienia moralne przerastają cierpienia fizycznemoralne przerastają cierpienia fizyczne oprzerastają cierpienia fizyczne o całącierpienia fizyczne o całą przepaśćjaka istnieje między duszą iistnieje między duszą i ciałem

Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma.Filozofia jest środkiem znieczulającym na cierpienia moralne; niestety cena tego leku jest dla większości śmiertelników nieprzystępna.Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia.Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju.Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają.Powołanie do cierpienia jest powołaniem do chrześcijaństwa.