Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota.


cierpienia-stanowią-łańcuch-a-zarazem-wątek-naszego-żywota
herbert george wellscierpieniastanowiąłańcuchzarazemwąteknaszegożywotacierpienia stanowiąstanowią łańcuchzarazem wątekwątek naszegonaszego żywotacierpienia stanowią łańcucha zarazem wątekzarazem wątek naszegowątek naszego żywotaa zarazem wątek naszegozarazem wątek naszego żywotaa zarazem wątek naszego żywota

Cier­pienia sta­nowią łańcuch, a za­razem wątek nasze­go żywota.Miłość i Tęsknota, to jak dwie prządki naszego żywota.Rozkosze są niby fale i szczyty gór cierpienia – niby głębie i wąwozy i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem.Rozkosze są niby fale i szczyty gór cierpienia - niby głębie i wąwozy i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem.Dwie mapy świata - z pierwszej i drugiej połowy XX wieku; z pierwszej połowy - państwa niepodległe stanowią nieliczną grupę. Poza ich granicami świat jest wielką kolonią. . . , władztwem kilku mocarstw - posiadaczy. Mapa z końca naszego wieku - to ponad 180 niepodległych państw.Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem.