Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni.


cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
władysław stanisław reymontcierpienieniejestprawemnaturytoczasamijejprzywilejbotajnikachduszniektórychnadmiarboleścistajesiękolebkągeniuszulubzbrodnicierpienie nienie jestjest prawemprawem naturyczasami jejjej przywilejbo ww tajnikachtajnikach duszdusz niektórychniektórych nadmiarnadmiar boleściboleści stajestaje sięsię kolebkąkolebką geniuszugeniuszu lublub zbrodnicierpienie nie jestnie jest prawemjest prawem naturyjest to czasamiczasami jej przywilejbo w tajnikachw tajnikach dusztajnikach dusz niektórychdusz niektórych nadmiarniektórych nadmiar boleścinadmiar boleści stajeboleści staje sięstaje się kolebkąsię kolebką geniuszukolebką geniuszu lubgeniuszu lub zbrodni

Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje.Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Nie istnieje nadmiar miłości, nadmiar poznania, nadmiar piękna.Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.