Cierpienie w ser­cu ślad zbyt wiele łez by przy tym trwać Wolność da­rowa­na znow bez słów bez zbędnych słów 


cierpienie-w-ser­cu-ślad-zbyt-wiele-łez-by-przy-tym-trwać-wolność-da­rowa­na-znow-bez-słów-bez-zbędnych-słów 
poinsetiacierpienieser­cuśladzbytwielełezbyprzytymtrwaćwolnośćda­rowa­naznowbezsłówzbędnychsłów cierpienie ww ser­cuser­cu śladślad zbytzbyt wielewiele łezłez byby przyprzy tymtym trwaćtrwać wolnośćwolność da­rowa­nada­rowa­na znowznow bezbez słówsłów bezbez zbędnychzbędnych słów cierpienie w ser­cuw ser­cu śladser­cu ślad zbytślad zbyt wielezbyt wiele łezwiele łez byłez by przyby przy tymprzy tym trwaćtym trwać wolnośćtrwać wolność da­rowa­nawolność da­rowa­na znowda­rowa­na znow bezznow bez słówbez słów bezsłów bez zbędnychbez zbędnych słów cierpienie w ser­cu śladw ser­cu ślad zbytser­cu ślad zbyt wieleślad zbyt wiele łezzbyt wiele łez bywiele łez by przyłez by przy tymby przy tym trwaćprzy tym trwać wolnośćtym trwać wolność da­rowa­natrwać wolność da­rowa­na znowwolność da­rowa­na znow bezda­rowa­na znow bez słówznow bez słów bezbez słów bez zbędnychsłów bez zbędnych słów cierpienie w ser­cu ślad zbytw ser­cu ślad zbyt wieleser­cu ślad zbyt wiele łezślad zbyt wiele łez byzbyt wiele łez by przywiele łez by przy tymłez by przy tym trwaćby przy tym trwać wolnośćprzy tym trwać wolność da­rowa­natym trwać wolność da­rowa­na znowtrwać wolność da­rowa­na znow bezwolność da­rowa­na znow bez słówda­rowa­na znow bez słów bezznow bez słów bez zbędnychbez słów bez zbędnych słów 

Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Po­całuj bez słów. Przy­tul do siebie mnie znów. Żyj­my dla siebie! ..i wziął moją zapłakaną twarz w dłonie, po­pat­rzył głębo­ko i lek­ko po­całował w us­ta. Przy­tulił.Bez słów. Czułam się bez­pie­cznie, jed­nak bo­lało mnie ser­ce, że tak rzad­ko jest, a raczej bywa.Le­piej mod­lić się ser­cem bez słów niż słowa­mi bez serca.Tak wiele jest pus­tych słów. Obiecu­jemy, Przy­sięga­my.... , a po­tem nie dot­rzy­muje­my słowa. Jeżeli tak ma być to nie składaj­my obiet­nic! Nie wy­powiadaj­my lek­ko­myślnie zbyt wiel­kich słów. Bo te nies­pełnione BOLĄ.W no­cy,gdy znów znik­niesz tak bez słów, pie­rzyną snów przyk­ryć chcę lęk swój..