Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem.


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem
teresa z lisieux Śwcierpieniemzdobędziesięwięcejduszniżnajlepszymkazaniemcierpieniem zdobędziezdobędzie sięsię więcejwięcej duszdusz niżniż najlepszymnajlepszym kazaniemcierpieniem zdobędzie sięzdobędzie się więcejsię więcej duszwięcej dusz niżdusz niż najlepszymniż najlepszym kazaniemcierpieniem zdobędzie się więcejzdobędzie się więcej duszsię więcej dusz niżwięcej dusz niż najlepszymdusz niż najlepszym kazaniemcierpieniem zdobędzie się więcej duszzdobędzie się więcej dusz niżsię więcej dusz niż najlepszymwięcej dusz niż najlepszym kazaniem

Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy.Ludzie z re­guły Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.