Ciesz się tym, co masz i nie żądaj wszystkiego, co możliwe - jest to bowiem pozbawiona sensu pogoń za wiatrem.


ciesz-ę-tym-co-masz-i-nie-żądaj-wszystkiego-co-możliwe-jest-to-bowiem-pozbawiona-sensu-pogoń-za-wiatrem
anonimcieszsiętymcomasznieżądajwszystkiegomożliwejesttobowiempozbawionasensupogońzawiatremciesz sięsię tymco maszmasz ii nienie żądajżądaj wszystkiegoco możliwemożliwejestbowiem pozbawionapozbawiona sensusensu pogońpogoń zaza wiatremciesz się tymco masz imasz i niei nie żądajnie żądaj wszystkiegoco możliwejest to bowiembowiem pozbawiona sensupozbawiona sensu pogońsensu pogoń zapogoń za wiatremco masz i niemasz i nie żądaji nie żądaj wszystkiegojest to bowiemjest to bowiem pozbawionabowiem pozbawiona sensu pogońpozbawiona sensu pogoń zasensu pogoń za wiatremco masz i nie żądajmasz i nie żądaj wszystkiegojest to bowiem pozbawionajest to bowiem pozbawiona sensubowiem pozbawiona sensu pogoń zapozbawiona sensu pogoń za wiatrem

` Ciesz się tym co masz .... bo nag­le możesz nie mieć nic.Ciesz się tym, co masz, nie psuj te­go spogląda­niem wstecz.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą.Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.