Cisza aż huczy W blas­ku świec zdwo­jony ból W pa­mięci drąży Krys­ty­na Sz. 01.11.2014r.


cisza-aż huczy-w-blas­ku-świec-zdwo­jony-ból-w-pa­mię-drąży-krys­ty­na-sz-01112014r
krystaciszaaż huczyblas­kuświeczdwo­jonybólpa­mięcidrążykrys­ty­nasz01112014rcisza aż huczyaż huczy ww blas­kublas­ku świecświec zdwo­jonyzdwo­jony bólból ww pa­mięcipa­mięci drążydrąży krys­ty­nakrys­ty­na szcisza aż huczy waż huczy w blas­kuw blas­ku świecblas­ku świec zdwo­jonyświec zdwo­jony bólzdwo­jony ból wból w pa­mięciw pa­mięci drążypa­mięci drąży krys­ty­nadrąży krys­ty­na szcisza aż huczy w blas­kuaż huczy w blas­ku świecw blas­ku świec zdwo­jonyblas­ku świec zdwo­jony bólświec zdwo­jony ból wzdwo­jony ból w pa­mięciból w pa­mięci drążyw pa­mięci drąży krys­ty­napa­mięci drąży krys­ty­na szcisza aż huczy w blas­ku świecaż huczy w blas­ku świec zdwo­jonyw blas­ku świec zdwo­jony bólblas­ku świec zdwo­jony ból wświec zdwo­jony ból w pa­mięcizdwo­jony ból w pa­mięci drążyból w pa­mięci drąży krys­ty­naw pa­mięci drąży krys­ty­na sz

Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp.W dzi­siej­szych cza­sach ludzie częściej kochają się przy świet­le kom­pu­tera, niż w blas­ku świec.Schłodzo­ny szampan Tańczące płomienie świec I ten oczu blask Krys­ty­na Sz. 04.03.2015r.Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r.Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r.