Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku.


cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
arystotelescnotęwi­daćwy­raźniejw czy­nachniżw ichbrakucnotę wi­daćwi­dać wy­raźniejwy­raźniej w czy­nachw czy­nach niżniż w ichw ich brakucnotę wi­dać wy­raźniejwi­dać wy­raźniej w czy­nachwy­raźniej w czy­nach niżw czy­nach niż w ichniż w ich brakucnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nachwi­dać wy­raźniej w czy­nach niżwy­raźniej w czy­nach niż w ichw czy­nach niż w ich brakucnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niżwi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ichwy­raźniej w czy­nach niż w ich braku

Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.Miłość po­win­na opierać się bar­dziej na czy­nach niż na słowach. Miłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­bie te­go, co się posiada.Czy nie zas­ta­nawia ich, dlacze­go wciąż rośnie liczba zabójstw, sa­mobójstw, liczba nar­ko­manów? Nie zas­ta­nawia ich to? Czy nie ro­zumieją, że... więcej młodych ludzi bie­rze kokę niż ot­rzy­muje dyplomy? Uważaj cnotę za bar­dziej godną zaufa­nia niż przysięgę.Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru.Poz­nasz głupiego po czy­nach jego