Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.


cnotę-widać-wyraźniej-w-czynach-ż-w-ich-braku
arystotelescnotęwidaćwyraźniejczynachniżichbrakucnotę widaćwidać wyraźniejwyraźniej ww czynachczynach niżw ichich brakucnotę widać wyraźniejwidać wyraźniej wwyraźniej w czynachw czynach niżczynach niż wniż w ichw ich brakucnotę widać wyraźniej wwidać wyraźniej w czynachwyraźniej w czynach niżw czynach niż wczynach niż w ichniż w ich brakucnotę widać wyraźniej w czynachwidać wyraźniej w czynach niżwyraźniej w czynach niż ww czynach niż w ichczynach niż w ich braku

Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku.Kocha­my od ra­zu dwie osoby niemożli­we do kochania, bo tę co za blis­ko i tę co za daleko. I chy­ba na­wet dla­tego umieramy, żeby nas było widać i nie widać.Wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd w swych dziejach ludzkość stoi dziś na rozdrożu. Jedna droga prowadzi w rozpacz i skrajną beznadziejność, druga w totalne unicestwienie. Módlmy się o mądrość właściwego wyboru.Uważaj cnotę za bar­dziej godną zaufa­nia niż przysięgę.Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru.Ludzie, którzy twierdzą, że nie interesują ich błahostki, nigdy widać nie spali w pokoju, w którym był choć jeden komar.