Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję.


cnota-jest-jedynie-oznaką-braku-rozumu-kobieta-pokrywa-cnotą-brzydotę-moralną-jak-hiszpańska-królowa-zwiotczałą-pierś-suknią-pod-szyję
aleksy tołstojcnotajestjedynieoznakąbrakurozumukobietapokrywacnotąbrzydotęmoralnąjakhiszpańskakrólowazwiotczałąpierśsukniąpodszyjęcnota jestjest jedyniejedynie oznakąoznaką brakubraku rozumukobieta pokrywapokrywa cnotącnotą brzydotębrzydotę moralnąmoralnąjakjak hiszpańskahiszpańska królowakrólowa zwiotczałązwiotczałą pierśpierś sukniąsuknią podpod szyjęcnota jest jedyniejest jedynie oznakąjedynie oznaką brakuoznaką braku rozumukobieta pokrywa cnotąpokrywa cnotą brzydotęcnotą brzydotę moralnąbrzydotę moralnąjak hiszpańskajak hiszpańska królowahiszpańska królowa zwiotczałąkrólowa zwiotczałą pierśzwiotczałą pierś sukniąpierś suknią podsuknią pod szyjęcnota jest jedynie oznakąjest jedynie oznaką brakujedynie oznaką braku rozumukobieta pokrywa cnotą brzydotępokrywa cnotą brzydotę moralnącnotą brzydotę moralnąjak hiszpańska królowajak hiszpańska królowa zwiotczałąhiszpańska królowa zwiotczałą pierśkrólowa zwiotczałą pierś sukniązwiotczałą pierś suknią podpierś suknią pod szyjęcnota jest jedynie oznaką brakujest jedynie oznaką braku rozumukobieta pokrywa cnotą brzydotę moralnąpokrywa cnotą brzydotę moralnąjak hiszpańska królowa zwiotczałąjak hiszpańska królowa zwiotczałą pierśhiszpańska królowa zwiotczałą pierś sukniąkrólowa zwiotczałą pierś suknią podzwiotczałą pierś suknią pod szyję

Cnota - to pobożna stara panna z życiem wewnętrznym równie czyściuchnym, chłodnym i nieprzytulnym, jak jej pokój. Cnota - to prawie to samo co zadowolenie z siebie.Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi.Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego.Głupota, tak jak cnota, jest sama dla siebie nagrodą.Sława podąża za cnotą jak cień.