Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych.


cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych
jeremy benthamcnotaniejestniczyminnymniższtukąjakbyćsamemuszczęśliwymprzezszczęścieinnychcnota nienie jestjest niczymniczym innyminnym niżniż sztukąjak byćbyć samemusamemu szczęśliwymszczęśliwym przezprzez szczęścieszczęście innychcnota nie jestnie jest niczymjest niczym innymniczym innym niżinnym niż sztukąjak być samemubyć samemu szczęśliwymsamemu szczęśliwym przezszczęśliwym przez szczęścieprzez szczęście innychcnota nie jest niczymnie jest niczym innymjest niczym innym niżniczym innym niż sztukąjak być samemu szczęśliwymbyć samemu szczęśliwym przezsamemu szczęśliwym przez szczęścieszczęśliwym przez szczęście innychcnota nie jest niczym innymnie jest niczym innym niżjest niczym innym niż sztukąjak być samemu szczęśliwym przezbyć samemu szczęśliwym przez szczęściesamemu szczęśliwym przez szczęście innych

Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym.Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Prawo nie stwarza sprawiedliwości. Nie jest ono niczym innym jak wyjaśnieniem i zastosowaniem tego, co już przez samo zaistnienie uznane zostało za sprawiedliwe.Wygodniej wierzyć innym niż samemu sobie.Jak można przechodzić koło drzewa i nie być szczęśliwym, że się je widzi? Rozmawiać z człowiekiem i nie być szczęśliwym, że się go kocha?Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.