Co by było, gdy­by ktoś pos­ta­nowił wy­toczyć pro­ces za to, że zmieniono je­go tożsa­mość bez je­go zgo­dy? Prze­cież to pog­wałce­nie praw człowieka.


co by było-gdy­by-ktoś-pos­­nowił-wy­toczyć-pro­-za to-że zmieniono-­go-toż­mość-bez-­go-zgo­dy-prze­cież-to pog­wał­nie
emilia szumiłoco by byłogdy­byktośpos­ta­nowiłwy­toczyćpro­cesza toże zmienionoje­gotożsa­mośćbezzgo­dyprze­cieżto pog­wałce­nieprawczłowiekagdy­by ktośktoś pos­ta­nowiłpos­ta­nowił wy­toczyćwy­toczyć pro­cespro­ces za toże zmieniono je­goje­go tożsa­mośćtożsa­mość bezbez je­goje­go zgo­dyprze­cież to pog­wałce­nieto pog­wałce­nie prawpraw człowiekagdy­by ktoś pos­ta­nowiłktoś pos­ta­nowił wy­toczyćpos­ta­nowił wy­toczyć pro­ceswy­toczyć pro­ces za toże zmieniono je­go tożsa­mośćje­go tożsa­mość beztożsa­mość bez je­gobez je­go zgo­dyprze­cież to pog­wałce­nie prawto pog­wałce­nie praw człowieka

Ciężko jest być wier­nym Bożym przy­kaza­niom, ale zacho­wanie ich da­je ra­dość, a pog­wałce­nie mnoży krzyże i mękę. -Stefan Wyszyński
ciężko-jest być-wier­nym-bożym-przy­kaza­niom-ale-zacho­wanie-ich-da­-ra­dość-a pog­wał­nie-mnoży-krzyże-i mękę
jest tak sa­mo bez ciebie bo prze­cież nic się nie może zmienić jeżeli nig­dy cię nie  było. -Breath
jest tak-­mo-bez-ciebie-bo-prze­cież-nic ę-nie-może-zmienić-żeli-nig­dy-ę-nie -było