Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach.


co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok
henryk sienkiewiczco do mniezauważyłemjednąrzeczże gdy sięjest międzysza­lony­mista­je siętakżesza­lonyma co więcejznaj­du­je siępe­wienurokw szaleństwachco do mnie zauważyłemzauważyłem jednąjedną rzeczże gdy się jest międzyjest między sza­lony­mista­je się takżetakże sza­lonymznaj­du­je się pe­wienpe­wien urokurok w szaleństwachco do mnie zauważyłem jednązauważyłem jedną rzeczże gdy się jest między sza­lony­mista­je się także sza­lonymznaj­du­je się pe­wien urokpe­wien urok w szaleństwach

Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!!  -KICIA1
sza­lonym-być-sza­ńco­wi-w życiu-łatwiej-sza­lone­mu-więcej-wypada-być-sza­lonym-pozytywnie 
Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Iden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą. -Stanisław Dygat
iden­tyczność-dwu-is­tnień-jest sza­lonym-wy­mysłem-ko­biet-zaj­mujących ę-literaturą