co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście.


co dzień-od­kry­wać-no­we-gwiaz­dy-na niebie-możli­woś-szczęście
thrillofitco dzieńod­kry­waćno­wegwiaz­dyna niebiemożli­wościszczęścieco dzień od­kry­waćod­kry­wać no­weno­we gwiaz­dygwiaz­dy na niebiena niebie możli­wościmożli­wościszczęścieco dzień od­kry­wać no­weod­kry­wać no­we gwiaz­dyno­we gwiaz­dy na niebiegwiaz­dy na niebie możli­wościna niebie możli­wościco dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dyod­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebieno­we gwiaz­dy na niebie możli­wościgwiaz­dy na niebie możli­wościco dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebieod­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wościno­we gwiaz­dy na niebie możli­wości

Gwiaz­dy i gwiaz­dki, to są na niebie i tam pozostaną.6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni? By każde­go ranka, Budzić się z uśmiechem I na no­wo od­kry­wać dzień, Sta­rać się być lep­szym, Od siebie wczorajszego Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie.Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni.