Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być? 


co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
karaczan19co jest lep­szeprzet­rwaćtracącsiebiedlaprzet­rwa­nia czyum­rzećbędącta­kimja­kim sięchciałobyć przet­rwać tracąctracąc siebiesiebie dladla przet­rwa­nia czy um­rzećum­rzeć będącbędąc ta­kimja­kim się chciałoprzet­rwać tracąc siebietracąc siebie dlasiebie dla przet­rwa­nia czy um­rzeć będącum­rzeć będąc ta­kimprzet­rwać tracąc siebie dlatracąc siebie dla przet­rwa­nia czy um­rzeć będąc ta­kimprzet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia

Czy gdy­byśmy myśle­li że zos­ta­liśmy os­tatnią osobą na Ziemi czy mieli­byśmy jeszcze nadzieje na lep­sze jut­ro, na od­na­lezienie in­nych ludzi, na przet­rwa­nie w sa­mot­ności ? Na to py­tanie każdy mu­sie od­po­wie­dzieć so­bie sam.Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne.Sztuką przet­rwa­nia jest nau­czyć się życia bez Ciebie.Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego.ciało to śmie­szne narzędzie priory­tet przet­rwa­nia po­nad pięknem Sztukę przet­rwa­nia opa­nowu­jemy dzięki tym którzy nas naj­bar­dziej krzywdzą.