Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.


co można-zaofe­rować-ko­muś-kto-nic-nie chce-brać-od­po­wiedź-nie jest na dziś-nie na jut­ro-może-na kiedyś-sa­­ność
ile.znasz.sposobow.zabijaniaco możnazaofe­rowaćko­muśktonicnie chcebraćod­po­wiedźnie jest na dziśnie na jut­romożena kiedyśsa­mot­nośćw sieci rzeczy­wis­tośći takdużosłab­szaod książkidwala­taciszytakwielea takmałoniewie­dza takbo­limałoznaczyi na­dalnie chcęjeszcze nie te­razto nicże kiedyśbędzieza późnoniechcęnicco można zaofe­rowaćzaofe­rować ko­muśkto nicnic nie chcenie chce braćod­po­wiedź nie jest na dziśmoże na kiedyśsa­mot­ność w sieci rzeczy­wis­tość i taki tak dużodużo słab­szasłab­sza od książkidwa la­tala­ta ciszytak wielea tak małotak małomało znaczydwa la­tala­ta i na­dali na­dal nicnic nie chcęże kiedyś będziebędzie za późnonie chcęco można zaofe­rować ko­muśkto nic nie chcenic nie chce brać rzeczy­wis­tość i tak dużoi tak dużo słab­szadużo słab­sza od książkidwa la­ta ciszytak mało znaczydwa la­ta i na­dalla­ta i na­dal nici na­dal nic nie chcęże kiedyś będzie za późno