Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki...


co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
bystry.76co naj­bar­dziejlu­biąstu­den­cipiątkico naj­bar­dziej lu­biąlu­bią stu­den­cico naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci

Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć. -Joseph Fourier
głębo­kie-stu­dium-na­tury-jest naj­bar­dziej-płod­nym-źródłem-­tema­tycznych-odkryć
Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi. -NightHuntress
woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi
Je­den stra­cony przy­jaciel - to co naj­mniej stu wrogów więcej. -Władysław Grzeszczyk
je­den-stra­cony-przy­jaciel- to co naj­mniej-stu-wrogów-więcej