Co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmur Na wiel­kie ziemi tej pustkowia Co ro­bić te­raz gdy się skończył cud Wymódlmy za­tem go od nowa 


co ro­bić-te­raz-gdy ę-spadło-z chmur-na-wiel­kie-ziemi-tej pustkowia-co-ro­bić-te­raz-gdy ę-skończył-cud-wymódlmy-za­tem
edward stachuraco ro­bićte­razgdy sięspadłoz chmurnawiel­kieziemitej pustkowiacoro­bićskończyłcudwymódlmyza­temgo od nowa co ro­bić te­razte­raz gdy sięgdy się spadłospadło z chmurz chmur nana wiel­kiewiel­kie ziemiziemi tej pustkowiatej pustkowia coco ro­bićro­bić te­razte­raz gdy sięgdy się skończyłskończył cudcud wymódlmywymódlmy za­temza­tem go od nowa co ro­bić te­raz gdy sięte­raz gdy się spadłogdy się spadło z chmurspadło z chmur naz chmur na wiel­kiena wiel­kie ziemiwiel­kie ziemi tej pustkowiaziemi tej pustkowia cotej pustkowia co ro­bićco ro­bić te­razro­bić te­raz gdy sięte­raz gdy się skończyłgdy się skończył cudskończył cud wymódlmycud wymódlmy za­temwymódlmy za­tem go od nowa co ro­bić te­raz gdy się spadłote­raz gdy się spadło z chmurgdy się spadło z chmur naspadło z chmur na wiel­kiez chmur na wiel­kie ziemina wiel­kie ziemi tej pustkowiawiel­kie ziemi tej pustkowia coziemi tej pustkowia co ro­bićtej pustkowia co ro­bić te­razco ro­bić te­raz gdy sięro­bić te­raz gdy się skończyłte­raz gdy się skończył cudgdy się skończył cud wymódlmyskończył cud wymódlmy za­temcud wymódlmy za­tem go od nowa co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmurte­raz gdy się spadło z chmur nagdy się spadło z chmur na wiel­kiespadło z chmur na wiel­kie ziemiz chmur na wiel­kie ziemi tej pustkowiana wiel­kie ziemi tej pustkowia cowiel­kie ziemi tej pustkowia co ro­bićziemi tej pustkowia co ro­bić te­raztej pustkowia co ro­bić te­raz gdy sięco ro­bić te­raz gdy się skończyłro­bić te­raz gdy się skończył cudte­raz gdy się skończył cud wymódlmygdy się skończył cud wymódlmy za­temskończył cud wymódlmy za­tem go od nowa 

Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze. -Gampopa
wiel­kim-jest błędem-za­nied­by­wać-to-co dzieje ę-te­raz-w tym-naszym-życiu-i ro­bić-wiel­kie-pla­ny-licząc-na to
Ra­dos­ne chwile we wspom­nieniach ukryte może powrócą Smu­tek powrócił życie nie szczędzi bólu ta­kie już bywa Trud­niej wzle­cieć, gdy ma się raz po raz ury­wane pióra. -Elizabetta
ra­­ne-chwile-we-wspom­nieniach-ukryte-może-powrócą-smu­tek-powrół-życie-nie szczędzi-bólu-­kie-już-bywa-trud­niej-wzle­cieć-gdy
Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa... -MyslacaWierszem
gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa