Co roz­poczy­na się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata.


co roz­poczy­na ę-z myślą-o korzyściach-państwa-kończy ę-często-z niekorzyśą-dla-świata
karl krausco roz­poczy­na sięz myśląo korzyściachpaństwakończy sięczęstoz niekorzyściądlaświataco roz­poczy­na się z myśląz myślą o korzyściacho korzyściach państwakończy się częstoczęsto z niekorzyściąz niekorzyścią dladla świataco roz­poczy­na się z myślą o korzyściachz myślą o korzyściach państwakończy się często z niekorzyściączęsto z niekorzyścią dlaz niekorzyścią dla świataco roz­poczy­na się z myślą o korzyściach państwakończy się często z niekorzyścią dlaczęsto z niekorzyścią dla światakończy się często z niekorzyścią dla świata

Co rozpoczyna się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata.Śmierć kończy roz­poczęte, lecz roz­poczy­na nieskończone.Mężczyz­na roz­poczy­na życie roz­pustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, ko­bieta odwrotnie.nie na­leży zagłębiać się w intuicję tam gdzie kończy się in­tuic­ja, roz­poczy­na się paranoja tyl­ko gdzie to jest Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy.Całe nieszczęście tego świata polega na tym, że ci, co się modlą nie myślą a ci, co myślą nie modlą się....