Co to się dzieje z ludźmi? Za­miast z kimś po­gadać o swoich prob­le­mach, to chwy­tają się za używ­ki al­bo chcą ze sobą skończyć... Z każde­go prob­le­mu da się wyjść, ale nie roz­wiązuj­my go za po­mocą jeszcze gor­szych me­tod od da­nego prob­le­mu. Wpa­damy w jeszcze gor­szą dziurę. ~ Mrs Vercetti 


co to ę-dzieje-z ludźmi-za­miast-z kimś-po­gadać-o swoich-prob­­mach-to chwy­tają ę-za używ­ki-al­bo-chcą-ze sobą
mrs vercettico to siędziejez ludźmiza­miastz kimśpo­gadaćo swoichprob­le­machto chwy­tają sięza używ­kial­bochcąze sobąskończyćz każde­goprob­le­muda sięwyjśćalenie roz­wiązuj­mygo za po­mocąjeszczegor­szychme­todod da­negoprob­le­muwpa­damy w jeszczegor­sządziurę~ mrsvercetti co to się dziejedzieje z ludźmiza­miast z kimśz kimś po­gadaćpo­gadać o swoicho swoich prob­le­machto chwy­tają się za używ­kiza używ­ki al­boal­bo chcąchcą ze sobąze sobą skończyćskończyć z każde­goz każde­go prob­le­muprob­le­mu da sięda się wyjśćale nie roz­wiązuj­mynie roz­wiązuj­my go za po­mocągo za po­mocą jeszczejeszcze gor­szychgor­szych me­todme­tod od da­negood da­nego prob­le­muwpa­damy w jeszcze gor­szągor­szą dziurę~ mrs vercetti co to się dzieje z ludźmiza­miast z kimś po­gadaćz kimś po­gadać o swoichpo­gadać o swoich prob­le­machto chwy­tają się za używ­ki al­boza używ­ki al­bo chcąal­bo chcą ze sobąchcą ze sobą skończyćze sobą skończyć z każde­goskończyć z każde­go prob­le­muz każde­go prob­le­mu da sięprob­le­mu da się wyjśćale nie roz­wiązuj­my go za po­mocąnie roz­wiązuj­my go za po­mocą jeszczego za po­mocą jeszcze gor­szychjeszcze gor­szych me­todgor­szych me­tod od da­negome­tod od da­nego prob­le­muwpa­damy w jeszcze gor­szą dziurę

Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć. -Rychcik
al­ko­hol-czy-nar­ko­ty­ki- to nie ucie­czka-od prob­lemów-a jeszcze-gor­szy-prob­lem-­piej-wal­czyć-do końca-ż ę-pod­dać
Jest tra­gedią ludzkości, że roz­wiązu­je ona prob­le­my kos­mo­su, za­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskie. -John Steinbeck
jest-tra­gedią-ludzkoś-że roz­wiązu­-ona-prob­­my-kos­mo­su-za­nim-jeszcze-roz­wiązała-prob­­my-ziemskie
Bo owo życie składa się z prob­le­mowych py­tań i jeszcze bar­dziej prob­le­mowych odpowiedzi  -daniello
bo owo-życie-składa ę-z prob­­mowych-py­ń-i jeszcze-bar­dziej-prob­­mowych-odpowiedzi 
Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman
rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly
Nie roz­wiązuj swoich prob­lemów przed lus­trem. W tym przy­pad­ku co dwie głowy to na­dal jed­na. Z cyk­lu po­wieści
nie-roz­wiązuj-swoich-prob­lemów-przed-lus­trem-w tym-przy­pad­ku-co dwie-głowy-to na­dal-jed­na-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy