Co to jest szczęście? In­nych uczy­nić szczęśli­wymi. Co to jest ra­dość? In­nym spra­wić radość.


co to jest szczęście-in­nych-uczy­ć-szczęśli­wymi-co to jest ra­dość-in­nym-spra­wić-radość
wilhelm kepplerco to jest szczęściein­nychuczy­nićszczęśli­wymico to jest ra­dośćin­nymspra­wićradośćin­nych uczy­nićuczy­nić szczęśli­wymiin­nym spra­wićspra­wić radośćin­nych uczy­nić szczęśli­wymiin­nym spra­wić radość

Wi­tam Pana Chciałabym się pa­na za­pytać, jak to jest ba­wić się moimi uczuciami? Wchodzić bu­tami w życie i dep­tać naj­ważniej­sze wartości. Spra­wić, że się człowiek przy­wiążę, a po­tem nożyca­mi ob­ciąć tą nić, która nas łączyła. I być zim­nym. Zim­nym jak lód. Ja­kie to uczu­cie zos­ta­wić osobę krwa­wiącą na drodze zwa­nej życiem. Jeśli chce pan wie­dzieć, chętnie wyjaśnię.Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość.Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15 Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy.