Co to za dur­ny in­styn­kt każe ludziom zaw­sze ocze­kiwać, że coś się sta­nie? Wys­tar­czy tyl­ko zacząć his­to­rię o ja­kimś człowieku czy o psie, a coś ko­nie­cznie mu­si się stać.


co to za dur­ny-in­styn­kt-każe-ludziom-zaw­sze-ocze­kiwać-że coś ę-sta­nie-wys­tar­czy-tyl­ko-zacząć-his­to­rię-o ja­kimś
john irvingco to za dur­nyin­styn­ktkażeludziomzaw­szeocze­kiwaćże coś sięsta­niewys­tar­czytyl­kozacząćhis­to­rięo ja­kimśczłowiekuczyo psiea cośko­nie­czniemu­si sięstaćco to za dur­ny in­styn­ktin­styn­kt każekaże ludziomludziom zaw­szezaw­sze ocze­kiwaćże coś się sta­niewys­tar­czy tyl­kotyl­ko zacząćzacząć his­to­rięhis­to­rię o ja­kimśo ja­kimś człowiekuczłowieku czyczy o psiea coś ko­nie­cznieko­nie­cznie mu­si sięmu­si się staćco to za dur­ny in­styn­kt każein­styn­kt każe ludziomkaże ludziom zaw­szeludziom zaw­sze ocze­kiwaćwys­tar­czy tyl­ko zacząćtyl­ko zacząć his­to­rięzacząć his­to­rię o ja­kimśhis­to­rię o ja­kimś człowiekuo ja­kimś człowieku czyczłowieku czy o psiea coś ko­nie­cznie mu­si sięko­nie­cznie mu­si się stać

Czy dom to coś w co po ja­kimś cza­sie za­mienia się da­ne miej­sce, czy też coś co znaj­du­jemy w końcu, gdy dos­ta­tecznie długo do niego dążymy. -Neil Gaiman
czy-dom-to coś-w co po ja­kimś-cza­sie-za­mienia ę-da­ne-miej­sce-czy-też-coś-co znaj­­jemy-w końcu-gdy-­­tecznie-długo
Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt. -Andrzej Mleczko
nie- znacze­nia-czy-coś-pow­sta­wało-pięć-mi­nut-czy-tydzień-czy-ar­tysta ę-namęczył-czy-nie-czy-był-trzeźwy-ważny jest efekt
Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. -Lolita Pille
po­za-tym-czy-te­go-chce­my-czy-nie-zaw­sze-na coś-czekamy
Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Gdy cze­goś nie ro­zumiemy wys­tar­czy zagłębić się w sztu­ce, ona zaw­sze zna odpowiedź  -daniello
gdy-cze­goś-nie ro­zumiemy-wys­tar­czy-zagłębić ę-w sztu­-ona-zaw­sze-zna-odpowiedź