Co Ty ro­biłaś przez ty­le cza­su? Jechałaś na skróty przez Ka­nał Panamski? 


co ty ro­biłaś-przez-ty­-cza­su-jechałaś-na skróty-przez-ka­nał-panamski 
woody allenco ty ro­biłaśprzezty­lecza­sujechałaśna skrótyka­nałpanamski co ty ro­biłaś przezprzez ty­lety­le cza­sujechałaś na skrótyna skróty przezprzez ka­nałco ty ro­biłaś przez ty­leprzez ty­le cza­sujechałaś na skróty przezna skróty przez ka­nałco ty ro­biłaś przez ty­le cza­sujechałaś na skróty przez ka­nał

Nie od dzi­siaj wiado­mo, że świat jest nies­pra­wied­li­wy. Niektórzy wy­bierają długą, krętą drogę pełną dziur i ka­mieni, a reszta idzie przez skróty... cza­sami na­wet uda­je im się do­piąć swe­go, a Ci co wyb­ra­li trudną drogę na długo leżą w dole...Za­gad­nienia Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka.Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymichcę ci opowiadać gdy opa­dam przez wiatr byś słowem wsparcia mógł mnie podnieść i zwyciężyć syg­nał w słuchawce właśnie krzyczy że słuchasz in­nych opowieści zajęte i po wietrze