Co z te­go, że bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mi mu­rami, które nie poz­wolą na łatwą zgubę, sko­ro i tak jeszcze łat­wiej zna­leźć oso­by wycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­mi, które zaw­sze będą próbo­wać oblężenia. Z cyk­lu po­wieści


co z te­go-że bu­duje­my-mias­-z twar­dy­mi-mu­rami-które-nie poz­wolą-na łatwą-zgubę-sko­ro-i tak-jeszcze-łat­wiej-zna­źć
riderco z te­goże bu­duje­mymias­taz twar­dy­mimu­ramiktórenie poz­woląna łatwązgubęsko­roi takjeszczełat­wiejzna­leźćoso­bywycho­waneser­ca­mizaw­szebędąpróbo­waćoblężeniacyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzez­nacze­niaże bu­duje­my mias­tamias­ta z twar­dy­miz twar­dy­mi mu­ramiktóre nie poz­woląnie poz­wolą na łatwąna łatwą zgubęsko­ro i taki tak jeszczejeszcze łat­wiejłat­wiej zna­leźćzna­leźć oso­byoso­by wycho­wanewycho­wane z twar­dy­miz twar­dy­mi ser­ca­miktóre zaw­szezaw­sze będąbędą próbo­waćpróbo­wać oblężeniaz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przez­nacze­niaże bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mimias­ta z twar­dy­mi mu­ramiktóre nie poz­wolą na łatwąnie poz­wolą na łatwą zgubęsko­ro i tak jeszczei tak jeszcze łat­wiejjeszcze łat­wiej zna­leźćłat­wiej zna­leźć oso­byzna­leźć oso­by wycho­waneoso­by wycho­wane z twar­dy­miwycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­miktóre zaw­sze będązaw­sze będą próbo­waćbędą próbo­wać oblężeniaz cyk­lu po­wieści

Oso­ba ot­warta poz­na­je ludzi, in­te­ligen­tna poz­na­je się na ludziach. Z cyk­lu po­wieści
oso­ba-ot­warta-poz­na­-ludzi-in­te­ligen­tna-poz­na­ ę-na ludziach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Ser­ce jest twier­dzą, która zaw­sze upa­da tyl­ko przez tych, których sa­ma do siebie wpuściła. Z cyk­lu po­wieści
ser­-jest twier­dzą-która-zaw­sze-upa­da-tyl­ko-przez-tych-których-­-do siebie-wpuśła-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
By­wają dys­kusje ro­zumu z ser­cem, które­go kością niez­go­dy jest włas­ny kręgosłup mo­ral­ny. Z cyk­lu po­wieści
by­wają-dys­kusje-ro­zumu-z ser­cem-które­go-kośą-niez­go­dy-jest włas­ny-kręgosłup-mo­ral­ny-z-cyk­lu-po­wieś
Szcze­ry uśmiech to most w re­lac­jach, które­go nie jest wsta­nie zer­wać uby­tek w uzębieniu. Z cyk­lu po­wieści
szcze­ry-uśmiech-to most-w re­lac­jach-które­go-nie jest wsta­nie-zer­wać-uby­tek-w uzębieniu-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Wszys­cy współczują ludziom sa­mot­nym, a mało kto de­cydu­je się spróbo­wać wy­pełnić pus­tkę które­goś z nich. Z cyk­lu po­wieści
wszys­cy-współczują-ludziom-­­nym-a ło-kto-de­cydu­ ę-spróbo­wać-wy­pełć-pus­tkę-które­goś-z nich-z-cyk­lu-po­wieś