Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem:


co zro­bić-gdy-jest ę-kocha­nym-a ę-nie kocha-te­go-ko­goś-po­mimo-­go-sta­rań-czy-wol­no-im po­zos­­wić-taką-osobę-przy
silvidianco zro­bićgdyjest siękocha­nyma sięnie kochate­goko­gośpo­mimoje­gosta­rańczywol­noim po­zos­ta­wićtakąosobęprzyso­bieco zro­biętej oso­biejeślipo miesiącachmożela­tachpo­wiemniekochamcięi nig­dynie kochałemzra­ni siętakstraszniealez dru­giejstro­nyjak możnanie daćte­muuczu­ciuszansy co zro­bić gdygdy jest sięjest się kocha­nymkocha­nym a sięa się nie kochanie kocha te­gote­go ko­gośko­goś po­mimopo­mimo je­goje­go sta­rańczy wol­nowol­no im po­zos­ta­wićim po­zos­ta­wić takątaką osobęosobę przyprzy so­bieco zro­bię tej oso­bietej oso­bie jeślijeśli po miesiącachmoże la­tachnie kochamkocham cięcię i nig­dyi nig­dy nie kochałemzra­ni się te­gote­go ko­gośko­goś taktak straszniestrasznie aleale z dru­giejz dru­giej stro­nyjak można nie daćnie dać te­mute­mu uczu­ciuco zro­bić gdy jest sięgdy jest się kocha­nymjest się kocha­nym a siękocha­nym a się nie kochaa się nie kocha te­gonie kocha te­go ko­gośte­go ko­goś po­mimoko­goś po­mimo je­gopo­mimo je­go sta­rańczy wol­no im po­zos­ta­wićwol­no im po­zos­ta­wić takąim po­zos­ta­wić taką osobętaką osobę przyosobę przy so­bieco zro­bię tej oso­bie jeślitej oso­bie jeśli po miesiącachnie kocham ciękocham cię i nig­dycię i nig­dy nie kochałemzra­ni się te­go ko­gośte­go ko­goś takko­goś tak strasznietak strasznie alestrasznie ale z dru­giejale z dru­giej stro­nyjak można nie dać te­munie dać te­mu uczu­ciu

Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! `I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo.pa­radoks życia ... lęk przed sa­mot­nością by­wa tak niewyob­rażal­nie sil­ny , że pot­ra­fimy so­bie wmówić iż ko­goś kocha­my... i na­wet uwie­rzyć w to - przyk­re co pot­ra­fi zro­bić z na­mi strach ...Jeśli Ci na kimś za­leży, to zro­bisz wszys­tko, aby ta dru­ga oso­ba jak najdłużej zos­tała przy To­bie ! Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.