Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki? 


co zro­bisz-gdy-ktoś- przys­­wi-nóż-do szyi-a ty aku­rat-­­niesz-czkawki 
woody allenco zro­biszgdyktości przys­ta­winóżdo szyia ty aku­ratdos­ta­nieszczkawki gdy ktośktoś ci przys­ta­wici przys­ta­wi nóżnóż do szyia ty aku­rat dos­ta­nieszgdy ktoś ci przys­ta­wiktoś ci przys­ta­wi nóżci przys­ta­wi nóż do szyigdy ktoś ci przys­ta­wi nóżktoś ci przys­ta­wi nóż do szyigdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi

Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicy życia psa i zaopieku­jesz się nim, on ci się od­wdzięczy wier­nością. Gdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­ko kwas. Mi­mo to war­to po­magać by świat choć trochę nab­rał za naszą sprawą barw.Każde słowo ma ta­ki dziw­ny sens, że aż nie chcę się wie­rzyć, że to nap­rawdę się dzieje, że tu siedzę i piszę, używając aku­rat kar­tki pa­pieru, a nie chod­ni­ka i aku­rat długo­pisu, za­miast kamyków dziwne...na­cis­kasz spust i już ktoś zro­bił pocisk ktoś in­ny prcy­zyj­nie do­paso­wał części in­ny ktoś urodził i wychował tego które­go trafiła two­ja kula on czuł kochał marzył popatrz o tam leży je­go marzenia i wszys­tko czym żył zamknęła ra­na po ku­li którą ty wystrzeliłeś oc­knij się to był tyl­ko sen jut­ro zdasz życiowy egzamin . .. co zro­bisz jutro *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki Człowiek nie może od­chodzić aku­rat wte­dy, kiedy mu każą.Wszys­cy by­li od­wróce­ni,ale pew­ne­go dnia może się zdarzyć,że wszys­cy od­wrócą się aku­rat wte­dy,gdy wam będzie się działa krzywda.Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.