Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu.


co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
baruch spinozaco­kol­wiekis­tniejejest w boguco­kol­wiek is­tnieje

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.Czy is­tnieje związek między ko­lorem ziemi, na której się żyje al­bo za­bar­wieniem myśli, snów i uczuć? Czy kiedy­kol­wiek zba­dano za­leżność między rodza­jem gle­by, uk­ształto­wanie te­renu, sma­kiem wo­dy w rze­kach a życiem wewnętrznym ludzi? Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.Naj­straszniej­szym jest głupiec, który ma co­kol­wiek słuszności.Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany.