Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy 


co­kol­wiek-po­między-ludźmi-kończy ę- znaczy-nig­dy-nie zaczęło-ę-gdy­by praw­dzi­wie ę-zaczęło- nie skończyłoby-ę
edward stachuraco­kol­wiekpo­międzyludźmikończy się– znaczynig­dynie zaczęłosięgdy­by praw­dzi­wie sięzaczęło– nie skończyłobyskończyło siębo nie zaczęłopraw­dzi­wie sięzaczy­na– nig­dy sięnie kończy co­kol­wiek po­międzypo­między ludźmiludźmi kończy siękończy się – znaczynig­dy nie zaczęłonie zaczęło sięgdy­by praw­dzi­wie się zaczęłozaczęło – nie skończyłoby– nie skończyłoby siębo nie zaczęło sięco­kol­wiek praw­dzi­wie siępraw­dzi­wie się zaczy­nazaczy­na – nig­dy się– nig­dy się nie kończy co­kol­wiek po­między ludźmipo­między ludźmi kończy sięludźmi kończy się – znaczynig­dy nie zaczęło sięgdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłobyzaczęło – nie skończyłoby sięco­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­napraw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy sięzaczy­na – nig­dy się nie kończy 

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Kto­kol­wiek bie­rze na siebie ry­zyko by­cia sędzią Praw­dy i Wie­dzy, sta­je się pośmiewis­kiem bogów.Gdy­bym mogła sa­modziel­nie wyb­rać epokę w której chciałabym żyć, wyb­rałabym XIX wiek. Czas ele­gan­ckich ko­biet, praw­dzi­wych mężczyzn, ok­res sza­cun­ku, kul­tu­ry, praw­dzi­wej miłości, ra­dości czer­pa­nej z życia. Wszys­tko było łat­wiej­sze, in­ne, lep­sze. Nie był to w końcu XXI wiek. Tu­taj żeby przet­rwać, mu­sisz os­tro wal­czyć i ra­zić aro­gan­cją wszys­tkich dookoła by się przebić. 16.08.2011 * chodziło mi o ro­man­tyzm, re­lac­je między ludźmi..Co­kol­wiek po­wie się ludziom o so­bie, po­wie się zaw­sze za dużo.Praw­dzi­wego mężczyznę poz­na­je się nie po tym, jak zaczy­na, ale jak kończy.Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.