Co­kol­wiek zro­bisz - dob­rze czy źle, zaw­sze Cię poprę. Nig­dy nie skry­tykuję przy in­nych. Tyl­ko w czte­ry oczy po­wiem co o tym myślę. Ty mu­sisz pa­miętać jed­nak, że te­raz już nie jes­teś od­po­wie­dzial­ny tyl­ko za siebie. Wszys­tkiemu co ro­bisz przyświeca słowo


co­kol­wiek-zro­bisz- dob­rze-czy-ź-zaw­sze-cię-poprę-nig­dy nie skry­tykuję-przy-in­nych-tyl­ko w czte­ry-oczy-po­wiem
majka_majdanco­kol­wiekzro­bisz dob­rzeczyźlezaw­szeciępopręnig­dy nie skry­tykujęprzyin­nychtyl­ko w czte­ryoczypo­wiemco o tymmyślęty mu­siszpa­miętaćjed­nakże te­razjużnie jes­teśod­po­wie­dzial­nytyl­koza siebiewszys­tkiemu co ro­biszprzyświecasłowomyco­kol­wiek zro­bisz dob­rze czyczy źlezaw­sze cięcię popręnig­dy nie skry­tykuję przyprzy in­nychtyl­ko w czte­ry oczyoczy po­wiempo­wiem co o tymco o tym myślęty mu­sisz pa­miętaćpa­miętać jed­nakże te­raz jużjuż nie jes­teśnie jes­teś od­po­wie­dzial­nyod­po­wie­dzial­ny tyl­kotyl­ko za siebiewszys­tkiemu co ro­bisz przyświecaprzyświeca słowo dob­rze czy źlezaw­sze cię popręnig­dy nie skry­tykuję przy in­nychtyl­ko w czte­ry oczy po­wiemoczy po­wiem co o tympo­wiem co o tym myślęty mu­sisz pa­miętać jed­nakże te­raz już nie jes­teśjuż nie jes­teś od­po­wie­dzial­nynie jes­teś od­po­wie­dzial­ny tyl­kood­po­wie­dzial­ny tyl­ko za siebiewszys­tkiemu co ro­bisz przyświeca słowo

Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle.Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.- Wiesz jes­teś nie od­po­wie­dzial­na !  - Wiem ma­mo , ale to przez to szczęście . Tzn. nie zro­zum mnie źle , ja po pros­tu dążę do szczęścia , ro­biąc rzeczy nieod­po­wie­dzial­ne .Ta­ka już jes­tem .Chciałabym coś napisać, po­kazać co we mnie siedzi. Tyl­ko ja­koś tak trudno, czy nie zaczną gadać sąsiedzi? Bo ja nig­dy nie mówię, co mi tam w duszy gra. Zaw­sze myślałam, że dzięki te­mu uchro­nię się od zła. Te­raz już sa­ma nie wiem czy się cza­sem nie pomyliłam. Cho­ciaż pra­wie samą siebie, o tym ja­ka jestem zmyliłam. Chciałabym chy­ba to od­kręcić jakoś. Bo ta­kie sa­mot­ne życie, ma jed­nak słabą jakość.