Coś się skończyło.. Potężny roz­dział mo­jego życia - to on odchodzi. A do­piero co się zaczynał.. Mała dziew­czyn­ka, oglądająca no­we sce­ny in­ne­go świata.. Te­raz już ja­ko dorosła, od­biera os­tatnie aspekty.. 'Szko­da' - myśli, przełykając żal. Ofic­jalny ko­niec oczekiwań, nieofic­jalny początek pus­tki, smut­ku i  rozdarcia. Żegnaj.. 15.07.2011 


coś ę-skończyło-potężny-roz­dział-mo­jego-życia- to on odchodzi-a-do­piero-co ę-zaczynał-mała-dziew­czyn­ka-oglądająca
watchingmefallcoś sięskończyłopotężnyroz­działmo­jegożycia to on odchodzido­pieroco sięzaczynałmaładziew­czyn­kaoglądającano­wesce­nyin­ne­goświatate­razjużja­kodorosłaod­bieraos­tatnieaspekty'szko­da' myśliprzełykającżalofic­jalnyko­niecoczekiwańnieofic­jalnypoczątekpus­tkismut­kurozdarciaegnaj15072011 coś się skończyłopotężny roz­działroz­dział mo­jegomo­jego życiado­piero co sięco się zaczynałmała dziew­czyn­kaoglądająca no­weno­we sce­nysce­ny in­ne­goin­ne­go światate­raz jużjuż ja­koja­ko dorosłaod­biera os­tatnieos­tatnie aspektyprzełykając żalofic­jalny ko­niecko­niec oczekiwańnieofic­jalny początekpoczątek pus­tkismut­ku i i  rozdarciapotężny roz­dział mo­jegoroz­dział mo­jego życiaa do­piero co siędo­piero co się zaczynałoglądająca no­we sce­nyno­we sce­ny in­ne­gosce­ny in­ne­go światate­raz już ja­kojuż ja­ko dorosłaod­biera os­tatnie aspektyofic­jalny ko­niec oczekiwańnieofic­jalny początek pus­tkismut­ku i  rozdarcia

głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała... -Majka08
głupia-ła-dziew­czyn­ka-która-da­lej-uwiel­bia-pat­rzyć-na roz­gwieżdżone-niebo-z nadzieją-że kiedyś ę-w końcu-poukłada-tak