Coś co czu­jesz dziś z dnia na dzień tak po pros­tu się nie zmieni.


coś-co czu­jesz-dziś-z dnia-na dzień-tak-po pros­ ę-nie zmieni
królik xdcośco czu­jeszdziśz dniana dzieńtakpo pros­tu sięnie zmienicoś co czu­jeszco czu­jesz dziśdziś z dniaz dnia na dzieńna dzień taktak po pros­tu siępo pros­tu się nie zmienicoś co czu­jesz dziśco czu­jesz dziś z dniadziś z dnia na dzieńz dnia na dzień takna dzień tak po pros­tu siętak po pros­tu się nie zmienicoś co czu­jesz dziś z dniaco czu­jesz dziś z dnia na dzieńdziś z dnia na dzień takz dnia na dzień tak po pros­tu sięna dzień tak po pros­tu się nie zmienicoś co czu­jesz dziś z dnia na dzieńco czu­jesz dziś z dnia na dzień takdziś z dnia na dzień tak po pros­tu sięz dnia na dzień tak po pros­tu się nie zmieni

Gdy czu­jesz, że skończyły ci się po­mysły, po pros­tu wpad­nij na jeszcze jeden.Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.Praw­dzi­wa mu­zyka to ta, przy której czu­jesz dreszcze na ciele... Dusza wy­rywa się z ciała, które tańczy samoistnie... A wszys­tko to dzieje się po­za Tobą I czu­jesz wolność.Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.są miej­sca w których po pros­tu czu­jesz szczęście od­działywa­nia