Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości 


coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
nasiacoświel­kiegoprzychodzibar­dzonies­podziewa­niew wiel­kiejcichości coś wiel­kiegowiel­kiego przychodziprzychodzi bar­dzobar­dzo nies­podziewa­nienies­podziewa­nie w wiel­kiejw wiel­kiej cichości coś wiel­kiego przychodziwiel­kiego przychodzi bar­dzoprzychodzi bar­dzo nies­podziewa­niebar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiejnies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości coś wiel­kiego przychodzi bar­dzowiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nieprzychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiejbar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­niewiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiejprzychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości 

Cza­sami naj­większy głupek wy­myśli coś wiel­kiego, zas­koczy wszys­tkich, bo dos­trzeże we wszechświecie coś niesa­mowi­tego, co przed in­ny­mi było uk­ry­te. A niekiedy wiel­cy mędrcy za bar­dzo po­rośnięci me­tafo­rami i no­torycznym zgłębianiem egzys­ten­cji, w końcu tracą jej sens, nie dos­trze­gając życia toczące­go się już obok nich.Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery.Dużo jest wśród nas ta­kich: og­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty.Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia Niekiedy z wiel­kiej miłości i wiel­ka niena­wiść się rodzi.