Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście.


co-do-szczęścia-to-ono-tylko-tę-użyteczność-że-czyni-możliwym-nieszczęście
marcel proustcodoszczęściatoonotylkoużytecznośćżeczynimożliwymnieszczęścieco dodo szczęściama onoono tylkotylko tętę użytecznośćże czyniczyni możliwymmożliwym nieszczęścieco do szczęściaszczęścia to mama ono tylkoono tylko tętylko tę użytecznośćże czyni możliwymczyni możliwym nieszczęściedo szczęścia to maszczęścia to ma onoma ono tylko tęono tylko tę użytecznośćże czyni możliwym nieszczęścieco do szczęścia to mado szczęścia to ma onoszczęścia to ma ono tylkoma ono tylko tę użyteczność

Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Szczęścia szukaj blisko siebie, bo ono jest w drobnych, codziennych radościach.Miarą praw­dy jest użyteczność.Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało...Tylko nieszczęście hańbi.