Co dziś jest rzadsze niż heroizm, rzadsze niż piękno, rzadsze niż świętość, to myśl niezależna. Niezależna od wszelkiego przymusu, niezależna od dogmatu klasowego, kastowego, narodowego i od wszelkiej religii.


co-dziś-jest-rzadsze-ż-heroizm-rzadsze-ż-piękno-rzadsze-ż-świętość-to-myśl-niezależna-niezależna-od-wszelkiego-przymusu-niezależna-od
romain rollandcodziśjestrzadszeniżheroizmpięknoświętośćtomyślniezależnaniezależnaodwszelkiegoprzymusuniezależnadogmatuklasowegokastowegonarodowegowszelkiejreligiico dziśdziś jestjest rzadszerzadsze niżniż heroizmrzadsze niżniż pięknorzadsze niżniż świętośćmyśl niezależnaniezależna odod wszelkiegowszelkiego przymusuniezależna odod dogmatudogmatu klasowegonarodowego ii odod wszelkiejwszelkiej religiico dziś jestdziś jest rzadszejest rzadsze niżrzadsze niż heroizmrzadsze niż pięknorzadsze niż świętośćniezależna od wszelkiegood wszelkiego przymusuniezależna od dogmatuod dogmatu klasowegonarodowego i odi od wszelkiejod wszelkiej religii

Kobieta niezależna, jest to taka kobieta, która nie może znaleźć nikogo, kto by chciał zależeć od niej. -Sacha Guitry
kobieta-niezależna-jest-to-taka-kobieta-która-nie-może-znaleźć-nikogo-kto-by-chciał-zależeć-od-niej
Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings
miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar
jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Łatwiej jest miasto w powietrzu wybudować niż państwo założyć bez religii. -Plutarch
Łatwiej-jest-miasto-w-powietrzu-wybudować-ż-państwo-założyć-bez-religii