Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.


co-innego-jest-złośliwie-krytykować-i-zaczepiać-a-co-innego-poprawiać-i-błędy-prostować-podobnie-jak-pochwały-różą-ę-od-pochlebstw
mikołaj kopernikcoinnegojestzłośliwiekrytykowaćzaczepiaćcopoprawiaćbłędyprostowaćpodobniejakpochwałyróżniąsięodpochlebstwco innegoinnego jestjest złośliwiezłośliwie krytykowaćkrytykować ii zaczepiaćco innegoinnego poprawiaćpoprawiać ii błędybłędy prostowaćpodobnie jakjak pochwałypochwały różniąróżnią sięsię odod pochlebstwco innego jestinnego jest złośliwiejest złośliwie krytykowaćzłośliwie krytykować ikrytykować i zaczepiaća co innegoco innego poprawiaćinnego poprawiać ipoprawiać i błędyi błędy prostowaćpodobnie jak pochwałyjak pochwały różniąpochwały różnią sięróżnią się odsię od pochlebstwco innego jest złośliwieinnego jest złośliwie krytykowaćjest złośliwie krytykować izłośliwie krytykować i zaczepiaća co innego poprawiaćco innego poprawiać iinnego poprawiać i błędypoprawiać i błędy prostowaćpodobnie jak pochwały różniąjak pochwały różnią siępochwały różnią się odróżnią się od pochlebstwco innego jest złośliwie krytykowaćinnego jest złośliwie krytykować ijest złośliwie krytykować i zaczepiaća co innego poprawiać ico innego poprawiać i błędyinnego poprawiać i błędy prostowaćpodobnie jak pochwały różnią sięjak pochwały różnią się odpochwały różnią się od pochlebstw

Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę.Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy.Co innego prostota, a co innego prostactwo.Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi.