Co mi ze sławy, kiedy nikt ani nic nie ro­zumie przesłania w moich dziełach ? 


co-mi ze sławy-kiedy-nikt-ani-nic-nie ro­zumie-przesłania-w moich-dziełach- 
chemicalscomi ze sławykiedyniktaninicnie ro­zumieprzesłaniaw moichdziełach co mi ze sławykiedy niktnikt aniani nicnic nie ro­zumienie ro­zumie przesłaniaprzesłania w moichw moich dziełachkiedy nikt aninikt ani nicani nic nie ro­zumienic nie ro­zumie przesłanianie ro­zumie przesłania w moichprzesłania w moich dziełachkiedy nikt ani nicnikt ani nic nie ro­zumieani nic nie ro­zumie przesłanianic nie ro­zumie przesłania w moichnie ro­zumie przesłania w moich dziełachkiedy nikt ani nic nie ro­zumienikt ani nic nie ro­zumie przesłaniaani nic nie ro­zumie przesłania w moichnic nie ro­zumie przesłania w moich dziełach

Nikt nic nie czy­ta, a jeśli czy­ta, to nic nie ro­zumie, a jeśli na­wet ro­zumie, to nic nie pamięta.Wszystkim droga otwarta i gościniec bity, nie wszyscy mają jedne sławy apetyty. Próżno pieką piecucha leniwe zgagi, próżny sławy apetyt, kiedy bez odwagi.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz.Ile no­cy pot­rze­ba, by nab­rać odwagi? Twier­dzisz za­tem, że wiesz, możesz i tak chcesz. Masz pra­wo. Wy­ciągasz nitkę z mo­jej ulu­bionej su­kien­ki. Widziałam og­romny wy­siłek, kiedy łamałaś ob­ca­sy moich ulu­bionych czer­wo­nych szpi­lek. Nie do­tyka mnie ani dłoń ani two­je słowo, przyjacielu.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.