Co można wyznać takiego, co by miało jakieś znaczenie lub się komuś przydało? To, co nam się przytrafiło, albo przytrafiło się wszystkim, albo tylko nam. W pierwszym przypadku mówienie o tym byłoby mówieniem czegoś powszechnie znanego, w drugim nikt by tego nie rozumiał. Jeżeli piszę o tym, co czuję, to dlatego, że w ten sposób [...]


co-można-wyznać-takiego-co-by-miało-jakieś-znaczenie-lub-ę-komuś-przydało-to-co-nam-ę-przytrafiło-albo-przytrafiło-ę-wszystkim-albo-tylko
fernando pessoacomożnawyznaćtakiegocobymiałojakieśznaczenielubsiękomuśprzydałotonamprzytrafiłoalboprzytrafiłowszystkimtylkonampierwszymprzypadkumówienietymbyłobymówieniemczegośpowszechnieznanegodrugimnikttegonierozumiałjeżelipiszętymczujętodlategożetensposóbco możnamożna wyznaćwyznać takiegoco byby miałomiało jakieśjakieś znaczenieznaczenie lublub sięsię komuśkomuś przydałoco namnam sięsię przytrafiłoalbo przytrafiłoprzytrafiło sięsię wszystkimalbo tylkotylko namw pierwszympierwszym przypadkuprzypadku mówieniemówienie oo tymtym byłobybyłoby mówieniemmówieniem czegośczegoś powszechniepowszechnie znanegow drugimdrugim niktnikt byby tegotego nienie rozumiałjeżeli piszępiszę oo tymco czujęw tenten sposóbsposób []co można wyznaćmożna wyznać takiegoco by miałoby miało jakieśmiało jakieś znaczeniejakieś znaczenie lubznaczenie lub sięlub się komuśsię komuś przydałoco nam sięnam się przytrafiłoalbo przytrafiło sięprzytrafiło się wszystkimalbo tylko namw pierwszym przypadkupierwszym przypadku mówienieprzypadku mówienie omówienie o tymo tym byłobytym byłoby mówieniembyłoby mówieniem czegośmówieniem czegoś powszechnieczegoś powszechnie znanegow drugim niktdrugim nikt bynikt by tegoby tego nietego nie rozumiałjeżeli piszę opiszę o tymże w tenw ten sposóbten sposób []

Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra. -Henryk Sienkiewicz
gdy-ę-ktoś-zaczyta-zawsze-albo-ę-czegoś-nauczy-albo-zapomni-o-tym-co-mu-dolega-albo-zaśnie-w-każdym-razie-wygra
Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło -Gabriel Garcia Marquez
nie-płacz-że-coś-ę-skończyło-tylko-uśmiechaj-ę-że-ę-to-przytrafiło