- Co pan robi od rana do wieczora? - Doznaję siebie.


co-pan-robi-od-rana-do-wieczora-doznaję-siebie
emil ciorancopanrobiodranadowieczoradoznajęsiebiecoco panpan robirobi odod ranarana dodo wieczoradoznajędoznaję siebieco panco pan robipan robi odrobi od ranaod rana dorana do wieczoradoznaję siebieco pan robico pan robi odpan robi od ranarobi od rana dood rana do wieczoraco pan robi odco pan robi od ranapan robi od rana dorobi od rana do wieczora

To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach.OD­RZU­CENIE NA WŁAS­NE ŻYCZENIE Tu­li róże Pan. Pa­ni tu­li in­ny kwiat. Tu­li Li­pe Pan. Pa­ni kocha ja­kiś chwast. Tu­li li­lie Pan Pa­ni kocha swój świat. Tu­li Pan War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć.Do kochania pora nie tylko z wieczora.Mo­je wie­czo­ry są pus­te w pełnym do­mu, za­gościła pa­ni ob­cość i pa­ni obojętność Gdzie się podział pan szacunek? Pa­ni prag­nienie i pan­na z Tobą wszystko?? Czas zadziałał na niekorzyść, naszą niekorzyść Owoc nie pielęgno­wany umiera tak jak my ra­zem a jed­nak osob­no umiera­my obok siebie...pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte