co-po mnie-zos­­nie-jak już-zniknę-z pla­nety-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania-na które-nie znam-od­po­wie­dzi- 
rychcikcopo mniezos­ta­niejak jużzniknęz pla­nety~pa­wełrychlicase­riipy­taniana którenie znamod­po­wie­dzi co po mniepo mnie zos­ta­niejak już zniknę~pa­weł rychlicarychlica zz se­riise­rii py­taniana które nie znamnie znam od­po­wie­dzico po mnie zos­ta­nie~pa­weł rychlica zrychlica z se­riiz se­rii py­taniana które nie znam od­po­wie­dzi~pa­weł rychlica z se­riirychlica z se­rii py­tania~pa­weł rychlica z se­rii py­tania

Na skra­ju wyczerpania To­tal­ne­go załamania Tułam się sa­ma, a ze mną tyl­ko duch. Duch niczyi, sa­mot­ny, złośliwy. Wy­pytu­je mnie wszys­tkiego, a ja od­po­wie­dzi nie znam na py­tania jego. Odejdź so­bie ! O to tyl­ko proszę. Dlacze­go mnie tak dręczysz ? Szar­piesz uczu­ciami, skry­tymi marzeniami. Plu­jesz na mą osobę i na wi­dok me­go płaczu śmiejesz się, jak tak możesz ? Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły.Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys.