Co rozpoczyna się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata.


co-rozpoczyna-ę-z-myślą-o-korzyściach-państwa-kończy-ę-często-z-niekorzyśą-dla-świata
karl krauscorozpoczynasięmyśląkorzyściachpaństwakończyczęstoniekorzyściądlaświataco rozpoczynarozpoczyna sięz myśląmyślą oo korzyściachkorzyściach państwakończy sięsię częstoczęsto zz niekorzyściąniekorzyścią dladla świataco rozpoczyna sięrozpoczyna się zsię z myśląz myślą omyślą o korzyściacho korzyściach państwakończy się częstosię często zczęsto z niekorzyściąz niekorzyścią dlaniekorzyścią dla świataco rozpoczyna się zrozpoczyna się z myśląsię z myślą oz myślą o korzyściachmyślą o korzyściach państwakończy się często zsię często z niekorzyściączęsto z niekorzyścią dlaz niekorzyścią dla świataco rozpoczyna się z myśląrozpoczyna się z myślą osię z myślą o korzyściachz myślą o korzyściach państwakończy się często z niekorzyściąsię często z niekorzyścią dlaczęsto z niekorzyścią dla świata

Co roz­poczy­na się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata.Mężczyzna rozpoczyna życie rozpustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, kobieta odwrotnie.Całe nieszczęście tego świata polega na tym, że ci, co się modlą nie myślą a ci, co myślą nie modlą się....Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne.Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym - jak mi się zdaje - że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś - państwo dla potrzeb religii.Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się często małżeństwem do ostatniego westchnienia.