Co to jest kochanka? Kobieta, przy której zapominasz o tym, co umiesz na pamięć, to jest zapominasz o wadach jej płci.


co-to-jest-kochanka-kobieta-przy-której-zapominasz-o-tym-co-umiesz-na-pamięć-to-jest-zapominasz-o-wadach-jej-pł
nicolas de chamfortcotojestkochankakobietaprzyktórejzapominasztymcoumiesznapamięćwadachjejpłcijest kochankaprzy którejktórej zapominaszzapominasz oo tymco umieszumiesz nana pamięćjest zapominaszzapominasz oo wadachwadach jejjej płcico to jestprzy której zapominaszktórej zapominasz ozapominasz o tymco umiesz naumiesz na pamięćjest zapominasz ozapominasz o wadacho wadach jejwadach jej płcico to jest kochankaprzy której zapominasz októrej zapominasz o tymco umiesz na pamięćjest zapominasz o wadachzapominasz o wadach jejo wadach jej płciprzy której zapominasz o tymjest zapominasz o wadach jejzapominasz o wadach jej płci

Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci.Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej przez trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość.Ukochana kobieta to taka, przy której zapomina się o wszystkich babskich wadach.Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej.Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.Ukocha­na ko­bieta to ta­ka, przy której za­pomi­na się o wszys­tkich bab­skich wadach.