Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.


co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
anonimcotojestmiłośćtospacerpodczasbardzodrobniutkiegodeszczuczłowiekidzieidziedopieropopewnymczasieorientujesiężeprzemókłdogłebisercajest miłośćmiłośćspacer podczaspodczas bardzobardzo drobniutkiegodrobniutkiego deszczuczłowiek idzieidzie ii dopierodopiero popo pewnympewnym czasieorientuje sięże przemókłprzemókł dodo głebigłebi sercaco to jestjest miłośćspacer podczas bardzopodczas bardzo drobniutkiegobardzo drobniutkiego deszczuidzie i dopieroi dopiero podopiero po pewnympo pewnym czasiepewnym czasie orientujeczasie orientuje sięże przemókł doprzemókł do głebido głebi serca

Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów.Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.Ciekawość młodego wieku idzie ramię w ramię z biologią, podczas kiedy w starości jest to na przekór biologii. I tutaj zaczyna się podejrzenie, że jednak na biologii się nie skończy.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.