Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.


co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
anonimcotojestmiłośćtospacerpodczasbardzodrobniutkiegodeszczuczłowiekidzieidziedopieropopewnymczasieorientujesiężeprzemókłdogłebisercajest miłośćmiłośćspacer podczaspodczas bardzobardzo drobniutkiegodrobniutkiego deszczuczłowiek idzieidzie ii dopierodopiero popo pewnympewnym czasieorientuje sięże przemókłprzemókł dodo głebigłebi sercaco to jestjest miłośćspacer podczas bardzopodczas bardzo drobniutkiegobardzo drobniutkiego deszczuidzie i dopieroi dopiero podopiero po pewnympo pewnym czasiepewnym czasie orientujeczasie orientuje sięże przemókł doprzemókł do głebido głebi serca

Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów. -Anonim
podczas-gdy-świat-idzie-naprzód-zwiększa-ę-liczba-analfabetów
Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski
trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru. -Alec Guiness
tylko-niewielu-ludzi-którzy-cierpią-na-kaszel-idzie-do-lekarza-większość-idzie-do-teatru
Ciekawość młodego wieku idzie ramię w ramię z biologią, podczas kiedy w starości jest to na przekór biologii. I tutaj zaczyna się podejrzenie, że jednak na biologii się nie skończy. -Maria Kuncewicz
ciekawość-młodego-wieku-idzie-ramię-w-ramię-z-biologią-podczas-kiedy-w-staroś-jest-to-na-przekór-biologii-i-tutaj-zaczyna-ę-podejrzenie-że
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. -Jan Paweł II
człowiek-szuka-miłoś-bo-w-głębi-serca-wie-że-tylko-miłość-może-uczynić-go-szczęśliwym