codzien­nie da­jesz mi nadzieję... tak nadzieję ... py­tając jak się czuję , jak minął mi dzień ... po czym piszesz


codzien­nie-da­jesz-mi nadzieję-tak nadzieję-py­tając-jak ę-czuję- jak minął-mi dzień-po-czym-piszesz- nie wy­baczę
aura69codzien­nieda­jeszmi nadziejętak nadziejępy­tającjak sięczuję jak minąłmi dzieńpoczympiszesz nie wy­baczęci nig­dyro­zumiesznigdy codzien­nie da­jeszda­jesz mi nadziejęmi nadzieję tak nadziejętak nadziejępy­tającpy­tając jak sięjak się czuję jak minął mi dzieńmi dzieńpopo czymczym piszesz nie wy­baczę ci nig­dyro­zumieszcodzien­nie da­jesz mi nadziejęda­jesz mi nadzieję tak nadziejęmi nadzieję tak nadziejętak nadzieję py­tającpy­tając jak siępy­tając jak się czuję jak minął mi dzieńmi dzień popo czympo czym piszesz

Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce.I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic.Jes­teś jak gwiaz­da. Widzę Cię, błyszczysz jes­teś tak jas­ny, piękny jed­nak ta­ki da­leki. Wy­ciągam rękę mając nadzieję, że Cię dot­knę, złapię, zat­rzy­mam. tra­fiam na ni­cość. Jes­teś za da­leko.. Nocą sta­jesz się wy­raźny ta­ki real­ny, ale kiedy nas­ta­je dzień wszys­tko zni­ka.. Mówią, że da­lej świecisz.. Jed­nak ja nie widzę. Cze­kam na wieczór. Na czas, w którym Ty zaczy­nasz błyszczeć jeszcze jaśniej.Nie mar­tw się. Cza­sami by­wa tak, że nadzieje się nie spełniają. Bez względu na to, co pla­nuje­my i jak bar­dzo so­bie te­go życzymy.Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje.Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję.