Codzien­nie poz­naję siebie...


codzien­nie-poz­naję-siebie
majka08codzien­niepoz­najęsiebiecodzien­nie poz­najępoz­naję siebiecodzien­nie poz­naję siebie

zasłucha­na w świeżej trawie wyz­naję puls dnia i no­cy w chaosie jed­nostaj­nie powtarzanym w burzo­wym we­lonie pan­ny jabłonie z bieli om­dlały wyz­naję porządek wie­cznie nietrwały w myślach uciekam przed twój ob­raz wyz­naję słowa co ciałem się nie stały Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.ludzi poz­naję się całe życie Codzien­na roz­mo­wa,codzien­ny wi­dok two­je twarzy,codzien­ny po­całunek-przeszłość,która już nie powróci .Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice...