Codzien­nie trze­ba sta­rać się wyk­raczać po­za swo­je możliwości.


codzien­nie-trze­ba-sta­rać ę-wyk­raczać-po­za-swo­-możliwoś
sosai masutatsu oyamacodzien­nietrze­basta­rać sięwyk­raczaćpo­zaswo­jemożliwościcodzien­nie trze­batrze­ba sta­rać sięsta­rać się wyk­raczaćwyk­raczać po­zapo­za swo­jeswo­je możliwościcodzien­nie trze­ba sta­rać siętrze­ba sta­rać się wyk­raczaćsta­rać się wyk­raczać po­zawyk­raczać po­za swo­jepo­za swo­je możliwościcodzien­nie trze­ba sta­rać się wyk­raczaćtrze­ba sta­rać się wyk­raczać po­zasta­rać się wyk­raczać po­za swo­jewyk­raczać po­za swo­je możliwościcodzien­nie trze­ba sta­rać się wyk­raczać po­zatrze­ba sta­rać się wyk­raczać po­za swo­jesta­rać się wyk­raczać po­za swo­je możliwości

Trze­ba znać swo­je możliwości.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.•  W ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma, że nie wol­no grać, tyl­ko sta­rać się być sobą.Z życiem jest jak z go­towa­niem – we wszys­tkim trze­ba sta­rać się zacho­wać od­po­wied­nie proporcje. A i tak większość mu­simy ro­bić „na oko”, bo nikt nie dał nam przepisu.Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.