Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić.


codzienną-pracą-twoją-możesz-wszys­tko-dob­re-na tym-świecie-zep­suć-i wszys­tko-złe-naprawić
maria dąbrowskacodziennąpracątwojąmożeszwszys­tkodob­rena tymświeciezep­sući wszys­tkozłenaprawićcodzienną pracąpracą twojątwoją możeszmożesz wszys­tkowszys­tko dob­redob­re na tymna tym świecieświecie zep­sućzep­suć i wszys­tkoi wszys­tko złezłe naprawićcodzienną pracą twojąpracą twoją możesztwoją możesz wszys­tkomożesz wszys­tko dob­rewszys­tko dob­re na tymdob­re na tym świeciena tym świecie zep­sućświecie zep­suć i wszys­tkozep­suć i wszys­tko złei wszys­tko złe naprawićcodzienną pracą twoją możeszpracą twoją możesz wszys­tkotwoją możesz wszys­tko dob­remożesz wszys­tko dob­re na tymwszys­tko dob­re na tym świeciedob­re na tym świecie zep­sućna tym świecie zep­suć i wszys­tkoświecie zep­suć i wszys­tko złezep­suć i wszys­tko złe naprawićcodzienną pracą twoją możesz wszys­tkopracą twoją możesz wszys­tko dob­retwoją możesz wszys­tko dob­re na tymmożesz wszys­tko dob­re na tym świeciewszys­tko dob­re na tym świecie zep­sućdob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tkona tym świecie zep­suć i wszys­tko złeświecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić

Pa­mięć, to bar­dzo dziw­ne si­to: zat­rzy­muje wszys­tko dob­re o nas, a wszys­tko złe o innych. -Wiesław Brudziński
pa­mięć-to bar­dzo-dziw­ne-­to-zat­rzy­muje-wszys­tko-dob­re-o nas-a wszys­tko-złe-o innych
Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje