Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym!


codziennie-słuchać-co-inni-o-nas-mówią-lub-na-domiar-zagłębiać-ę-w-przypuszczeniach-co-oni-o-nas-myślą-to-może-przyprawić-o-zgubę
anonimcodzienniesłuchaćcoinninasmówiąlubnadomiarzagłębiaćsięprzypuszczeniachonimyślątomożeprzyprawićzgubęnajsilniejszegoczłowiekasłowemzróbmyustępstwoniesłuchajmybądźmygłusipochwałynaganyżyczenianadziejemyślmynawettymcodziennie słuchaćco inniinni oo nasnas mówiąlub nana domiardomiar zagłębiaćzagłębiać sięw przypuszczeniachco onioni oo nasnas myśląmoże przyprawićprzyprawić oo zgubęzgubę najsilniejszegonajsilniejszego człowiekazróbmy ustępstwonie słuchajmyco oo nasnas mówiąbądźmy głusigłusi nana pochwałyżyczenia ii nadziejenie myślmymyślmy nawetnawet oo tymco inni oinni o naso nas mówiąlub na domiarna domiar zagłębiaćdomiar zagłębiać sięzagłębiać się wsię w przypuszczeniachco oni ooni o naso nas myśląmoże przyprawić oprzyprawić o zgubęo zgubę najsilniejszegozgubę najsilniejszego człowiekaco o naso nas mówiąbądźmy głusi nagłusi na pochwałyżyczenia i nadziejenie myślmy nawetmyślmy nawet onawet o tym

Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią. -Oscar Wilde
tylko-jedna-rzecz-jest-gorsza-ż-gdy-o-nas-mówią-a-mianowicie-gdy-o-nas-nie-mówią
Im mniej się ludziom pokazujemy, tym więcej o nas mówią. -Pola Negri
im-mniej-ę-ludziom-pokazujemy-tym-więcej-o-nas-mówią
Nie wybiera się swoich snów. Być może to one nas wybierają i być może te, które są wrogo do nas usposobione, potrzebują nas, by nas obezwładnić i chełpić się przed nami swoją wyższością. -Urszula Kozioł
nie-wybiera-ę-swoich-snów-być-może-to-one-nas-wybierają-i-być-może-te-które-są-wrogo-do-nas-usposobione-potrzebują-nas-by-nas-obezwładnić
Może stąd dla świata ty­le z nas pożytku, Że ban­kierom i skrzyp­kom nie mówią - ty żydku!  -Jacek Kaczmarski
może-stąd-dla-świata-ty­-z nas-pożytku-Że-ban­kierom-i skrzyp­kom-nie mówią- ty żydku