Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.


cokolwiek-dzieje-ę-dla-dobra-i-rozwoju-człowieka-pracy-musi-być-dokonane-przez-niego-samego-i-przez-niego-podtrzymywane-i-nie-miejsca-na-łaskawe
karol dickenscokolwiekdziejesiędladobrarozwojuczłowiekapracymusibyćdokonaneprzezniegosamegopodtrzymywaneniemiejscanałaskawezniżanieczychoćbycieńpatronowaniacokolwiek dziejedzieje sięsię dladla dobradobra ii rozwojurozwoju człowiekaczłowieka pracymusi byćbyć dokonanedokonane przezprzez niegoniego samegosamego ii przezprzez niegoniego podtrzymywanei nienie matu miejscamiejsca nana łaskawełaskawe zniżaniezniżanie sięsię czyczy choćbychoćby cieńcień patronowaniacokolwiek dzieje siędzieje się dlasię dla dobradla dobra idobra i rozwojui rozwoju człowiekarozwoju człowieka pracymusi być dokonanebyć dokonane przezdokonane przez niegoprzez niego samegoniego samego isamego i przezi przez niegoprzez niego podtrzymywanei nie manie ma tuma tu miejscatu miejsca namiejsca na łaskawena łaskawe zniżaniełaskawe zniżanie sięzniżanie się czysię czy choćbyczy choćby cieńchoćby cień patronowania

Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.Ten, kto zwróci człowieko­wi za­gubioną przez niego mod­litwę, da mu to, co dla niego naj­wartościow­sze i największe.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych.Przez­nacze­nie nie mieści się wewnątrz człowieka, lecz wokół niego.Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego.